ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ

ตุลาคม 26th, 2009 โดย admin No comments »

ขอเชิญพสกนิกรชาวจังหวัดพัทลุง เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงงานในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ นี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

โครงการ “ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง” จังหวัดพัทลุง

ตุลาคม 26th, 2009 โดย admin No comments »

ขอเชิญข้าราชการในหน่วยงานสัสดีจังหวัดพัทลุง ร่วมกันร้องเพลงชาติ ในโครงการ “ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง”

ในวันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๖๐๐ น. การแต่งการเครื่องแบบแขนยาว หมวกหม้อตาล ครับ

เรียนเชิญ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา วันที่ 23 ตุลาคม 2552

ตุลาคม 16th, 2009 โดย admin No comments »

เรียนเชิญ ร่วมงานพิธีวันปิยะมหาราช (๒๓ ต.ค.๕๒)

พิธีวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า) ในเวลาเช้าวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๒
เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวสยาม นำความเจริญสู่ประเทศชาติ การนำชาติไทยพ้นภัยจากการล่าอาณานิคม

การแต่งกายในการเข้าร่วมงานพิธีวันปิยะมหาราช มีดังนี้
๑.เครื่องแบบปกติขาว ประกอบหมวกและกระบี่
๒.เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว ประกอบหมวกทรงหม้อตาล

เรื่อง การจัดสร้างพระบรมธาตุเจดีย์จังหวัดพัทลุง

ตุลาคม 14th, 2009 โดย admin No comments »

ขอเชิญประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคและสมทบทุน โครงการสะสมบุญและเช่าวัตถุมงคลรุ่นส่งเสริมคนดี และการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์จังหวัดพัทลุง ณ วัดอินทราวาส อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ www.jaydeephatthalung.com หรือโทร 074-613-007 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอเชิญกำลังพลเข้าร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพฯ

ตุลาคม 8th, 2009 โดย admin No comments »

ขอเชิญกำลังพลข้าราชการสายงานสัสดีจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพบิดา จ.ส.อ.บงกช ศิโรชัย
วันที่ 8 ตุลาคม 2552 เวลา 1630 น. ขึ้นรถพร้อมกันที่บ้านพักข้าราชการสัสดี ซอยวังเนียง อำเภอเมืองพัทลุง แล้วออกเดินทางพร้อมกัน

***ขณะนี้ บอร์ดกระดานข่าวสาร สำนักงานสัสดีจังหวัดพัทลุง ใช้งานได้แล้วครับ***

กันยายน 24th, 2009 โดย admin No comments »

กระดานข่าวสาร สำนักงานสัสดีจังหวัดพัทลุง >>> http://phatthalung.tdd.mi.th/forum/

เรื่องการรับสมัครนายสิบสัสดี รุ่น ๔/๕๓ และรุ่น ๕/๕๔

กันยายน 24th, 2009 โดย admin No comments »

รายละเอียดดังนี้ครับ
แผนการดำเนินการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี
ประจำปี ๒๕๕๓   (จำนวน ๒๐๐ อัตรา)
วันที่   เวลา   กิจกรรม   คำชี้แจง
๑๘ ส.ค.๕๒   ๑๓๓๐   -ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบฯ   ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ ยศ.ทบ.
๑-๑๒ ต.ค.๕๒   ราชการ   -ประชาสัมพันธ์การสอบ ส.สายงานสัสดี
  ปี  ๕๓
-เสนอขออนุมัติตำแหน่งการบรรจุ ภายใน
  ส.ค.๕๒   -ทำการประชาสัมพันธ์ในส่วนของ ส.สายงานสัสดี ร่วมกับ นนส. ปี ๕๓ รวมทั้งผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์และวิทยุโทรทัศน์
๑๒-๓๑ ต.ค.๕๒   ราชการ   -จำหน่ายระเบียบการและใบสมัครฯ
  ทางไปรษณีย์   -ธนาณัติสั่งจ่ายไปรษณีย์ดุสิตในนาม พ.อ.พรเทพ วัชรวิสุทธิ์
กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดำริ
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
ราคาชุดละ ๑๓๐.- บาท
๒-๒๙ พ.ย.๕๒   ราชการ   -จำหน่ายระเบียบการ/ใบสมัคร ส.
  สายงานสัสดี ปี ๕๓   -ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก เว้น
วันหยุดราชการ
๒๓-๒๙ พ.ย.๕๒   ราชการ   -รับสมัคร/จำหน่ายระเบียบการ   -ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก ไม่เว้น
วันหยุดราชการ ราคาชุดละ ๑๐๐.- บาท
การดำเนินการสอบคัดเลือก ฯ
๒๐ ธ.ค.๕๒
(วันอาทิตย์)   ๐๘๐๐   -สอบภาควิชาการ         ( ๔ วิชา   คือ ภาษาไทย ,ความรู้ทั่วไป,ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์)   -ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ๒
วิทยาเขตบางนา
๒๙ ธ.ค.๕๒   ๐๘๓๐   -ประกาศผลสอบภาควิชาการ (๓๐๐ นาย)
   -ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก
๔ ม.ค.๕๓   ๐๗๓๐   -ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
-ส่งเอกสาร และคะแนนเพิ่ม   -ณ สนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดี

๕-๖ ม.ค.๕๓   ๐๗๐๐   -ตรวจโรค   -ณ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าฯ
๗ ม.ค.๕๓   ๐๘๐๐   -สอบความรู้ในตำแหน่งเสมียน   -ณ กรมการทหารสื่อสาร
๘ ม.ค.๕๓   ๐๘๓๐   -สอบสัมภาษณ์   -ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
๒๖ ม.ค.๕๓   ๐๘๓๐   -ประกาศผลสอบ รอบที่ ๒   -ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก
๒ ก.พ.๕๓   ๐๘๓๐   -ตัวจริงและอะไหล่ ไปดำเนินการเลือก 
  ตำแหน่งที่อยู่ ตามตำแหน่งที่เปิดบรรจุจริง   -ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
(ปี ๕๓, ๑๐๐ อัตรา /ปี ๕๔, ๑๐๐ อัตรา)
การรายงานตัวและทำสัญญาเข้ารับราชการ
๘ ก.พ.๕๓   ๐๘๓๐   -ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าบรรจุตามตำแหน่ง ฯ
  ตัวจริง รายงานตัว เพื่อทำสัญญา
-พิมพ์ลายนิ้วมือ/ตรวจประวัติอาชญากรรม   - ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

รายละเอียดการดำเนินการสอบคัดเลือก ฯ
๑.   คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
๑.๑ เป็นชายสัญชาติไทย อายุ ๑๘ – ๓๐ ปี เป็นผู้ที่เกิดระหว่าง ปี พ.ศ.๒๕๒๒ – ๒๕๓๔
๑.๒ เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
       ๑.๒.๑ สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ และได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว
       ๑.๒.๒ เข้ารับราชการทหารกองประจำการจนครบกำหนดและปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ แล้ว
(จะไม่รับสมัครผู้ที่อยู่ระหว่างการนำปลด หรือขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด)
๑.๓ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา)
   ๒. การบรรจุ และตำแหน่งที่เปิดสอบบรรจุ
                   จะดำเนินการบรรจุผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก และเลือกตำแหน่งการบรรจุได้ทันที โดยไม่ต้องเข้ารับการศึกษา
หรือฝึกอบรม โดยใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (เมษายน ๒๕๕๓) จำนวน ๑๐๐ อัตรา และ ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ (ตุลาคม ๒๕๕๓) จำนวน ๑๐๐ อัตรา ซึ่งการบรรจุนี้ผู้สอบคัดเลือกได้สามารถเลือกบรรจุได้ทั้ง ๒ ปีงบประมาณ โดยเลือกตามลำดับ คะแนน และตามตำแหน่งที่เปิดสอบในแต่ละปีงบประมาณ (ปี ๕๓ จำนวน ๑๐๐ ตำแหน่ง และ ปี ๕๔ จำนวน ๑๐๐ ตำแหน่ง ) ซึ่งในแต่ละปีก็จะแยกบรรจุตามกองทัพภาค ทั้ง ๔ กองทัพภาค และตามจำนวนของแต่ละกองทัพภาคที่เปิดสอบ ดังนั้นผู้สมัครสอบ จะต้องเลือกสมัครสอบตามกองทัพภาคที่ตนประสงค์จะบรรจุ  (แข่งขันแยกตามกองทัพ)
๓.   วิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก
จะทำการทดสอบ สองรอบ คือ รอบแรกภาควิชาการ และรอบสอง สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์  ทดสอบร่างกาย
และสัมภาษณ์โดยในรอบที่สองใช้เกณฑ์ผ่าน (ผ่าน หรือ ตก) สำหรับรอบแรกจะเป็นการสอบวิชาการ ๔ วิชา คือ ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ความรู้ทั่วไป และ วิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้ความรู้ระดับ ม.ปลาย (ม.๖)
๔.   หลักฐานการสมัคร
๔.๑ หลักฐานการศึกษา (ไม่ต่ำกว่า ม.ปลาย หรือเทียบเท่า และเป็นฉบับภาษาไทย)
       ๔.๒ หนังสือสำคัญ (แบบ สด.๘) หรือ สำเนาทะเบียนกองประจำการ (แบบ สด.๓) ที่มีรายการบันทึกปลดแล้ว
และรับรองสำเนาความถูกต้องโดยสัสดีจังหวัดแล้วเท่านั้น (นอกจาก ๒ รายการนี้จะไม่รับสมัคร)
       ๔.๓ สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าตัว, บิดา และ มารดา  (กรณีบิดา มารดา ถึงแก่กรรม ต้องมีหนังสือรับรอง หรือแสดง
แสดงสัญชาติว่าเป็นสัญชาติไทย หรือรับรองว่าเป็นผู้ที่เกิดในราชอาณาจักร จากทางอำเภอ หรือ สำนักงานเขต)
      ๔.๔ หลักฐานอื่น ๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล (ถ้ามี)
    ๔.๕ หลักฐานการขอคะแนนเพิ่ม (ถ้ามี)
     (หลักฐานทุกรายการต้องนำตัวจริงมาแสดง และนำสำเนามามอบ ๑ ฉบับ)
๕.   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก www.ATC-RTA.COM  หรือ
แผนกกำลังพล กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  www.SADSADEE.COM